Alternatief project havenuitbreiding

Op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Bestuur, Haven, Leefbaarheid Polderdorpen, Ruimtelijke ordening

Minister Weyts heeft in constructief overleg een alternatief uitgewerkt waarin Doel en Ouden Doel  een nieuwe toekomst kunnen krijgen. Tegelijkertijd wordt de nodige ruimte gecreëerd voor de toekomst van de haven en nog meer duurzame tewerkstelling en zal er door inbreiding minder landbouwgrond verloren gaan voor natuur en haven in vergelijking met vorige plannen.

N-VA Beveren wil positief meewerken om dit voorstel alle kansen te geven maar wel onder duidelijke voorwaarden.

Noodzakelijk is namelijk dat de voorwaarden die de gemeente stelt, zoals vermeld in bijlage van deze tekst, moeten ingeschreven worden in een finaal akkoord.

Dit houdt onder meer in verregaande maatregelen inzake mobiliteit en buffering van de haven.

 

"De spanning tussen de uitbreiding van de haven, het economische hart van Vlaanderen, en de leefbaarheid van de polderdorpen en bij uitbreiding de omliggende gemeenten is reeds lang onderwerp van discussie. Veel woorden maar weinig daden in het verleden. Samen met de bevoegde minister Ben Weyts is N-VA Beveren voorstander van duidelijke en concrete acties die zowel de haven maar vooral onze leefgemeenschap ten goede komen..”

(Boudewijn Vlegels – Voorzitter MLSO en Schepen Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid van de Polderdorpen Beveren-Waas)

 

De realisatie van de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven, de realisatie van parallelwegen langsheen de E34 en E17, de verbinding van N70 en E34 en de werken aan de Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel zijn voor ons onlosmakelijk met het voorliggende project verbonden. Door bv. de nodige aanpassingen van concessievoorwaarden in het havengebied en door duidelijke percentages op te leggen aan de concessiehouders zal  er  gestreefd worden naar een reductie van het vrachtverkeer.

 

“Deze verschillende maatregelen zijn eerste, maar zeer belangrijke stappen voor meer leefbaarheid. Als we onze gemeenschappen leefbaar willen houden dan moeten we gedurfde beslissingen nemen. Een scheiding van het lokale en bovenlokale verkeer en het weren van doorgaand vrachtverkeer is hiervoor een heel belangrijke stap. “

(Jens De Wael – Voorzitter N-VA Waasland)

 

“De realisatie van een betere ontsluiting van het Waasland en het voorzien van alternatieven in aanloop naar de Oosterweel werkzaamheden is zeer belangrijk. De nodige voedingsbodem wordt gecreëerd voor een mobieler Waasland.”

(Koen Daniëls – Vlaams Parlementslid)

 

Naast de verbetering van de verkeersafwikkeling is er ook nood aan initiatieven voor buffering. De buffering van Kieldrecht en Verrebroek worden nog deze bestuursperiode gestart.

Tenslotte moeten de gemeentelijke plannen voor Prosperpolder kunnen worden uitgevoerd, In dit kader moet er dan ook een snelle oplossing komen voor de intensieve landbouwbedrijven gevestigd in Prosperpolder door bijvoorbeeld een uitbreiding van de Grondenbank.

 

“Ondanks alle negatieve uitlatingen die we de voorbije jaren gehoord hebben slagen we erin door volgehouden overleg met onze ministers uit de Vlaamse Regering een oplossing te realiseren die volledig past in het ambitieuze beleidsplan van onze gemeente voor de Waaslandhaven en zijn ruime Wase omgeving.”

(Filip Kegels – Schepen Beveren-Waas en lijsttrekker N-VA Beveren)

 

Het voorstel van de minister kan gerust historisch worden genoemd. De loopgravenoorlog die te lang is gevoerd is door deze toenadering beëindigen. Door constructief overleg en respect voor ieders standpunten is een akkoord nu in het zicht. Economische welvaart en maatschappelijk welzijn kunnen weldegelijk hand in hand gaan.

 

Dit is de kracht van verandering!

 

Boudewijn Vlegels

Voorzitter MLSO

Schepen Beveren-Waas

 

Filip Kegels

Schepen Beveren-Waas

Lijsttrekker N-VA Beveren

 

Koen Daniëls

Vlaams parlementslid

 

Ingeborg De Meulemeester

Vlaams parlementslid

 

Jens De Wael

Voorzitter N-VA Waasland

 

Vincent Janssens

Voorzitter N-VA Beveren

 

 

Bijlage:

- Indien Doel bestendigd wordt als woongebied moeten de vroegere eigenaars van de aangekochte woningen het recht krijgen hun vroegere eigendom terug te verwerven. Ouden Doel dient hoe dan ook als woongebied behouden te blijven.

- De buffering van de haven ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek die nu reeds mogelijk is zal nog deze bestuursperiode aangevangen worden.

- Voor Prosperpolder dorp zal de Vlaamse regering de landbouwbedrijven die door de realisatie van de omliggende natuurgebieden een waardevermindering hebben billijk vergoeden of indien gewenst aankopen tegen marktconforme prijzen

- De Vlaamse regering dient zich ertoe te verbinden dat er voor Haven-en /of natuurontwikkeling op Bevers grondgebied ruimtelijk geen bijkomende grondeninnames zullen gebeuren dan deze die max. voorzien waren in het MMHA. Dit houdt in dat de huidige geel ingekleurde gebieden ook naar de toekomst als landbouw bestemming bestendigd worden.

- Op vlak van mobiliteit dient de Vlaamse regering zich ertoe te verbinden en dit als opschortende voorwaarde vooraleer het nieuwe dok gebouwd wordt het Waas mobiliteitsplan te realiseren. Op korte termijn zullen bovendien maatregelen genomen worden  om het zwaar doorgaand vrachtverkeer en het woon werk verkeer dat in functie van de haven en omwille van de files nu sluiproutes neemt en door de verschillende dorpskernen rijdt te vermijden.

- De Vlaamse regering zal op korte termijn samen met alle betrokken actoren initiatieven nemen om de congestie op ons omliggend hoofdwegennet te verminderen. Om dit alles te realiseren zal de Vlaamse regering hiervoor een tijdslijn opstellen en bijvoegen bij deze tekst, verder zal ze overgaan tot het opstellen van nieuw globaal strategisch plan.

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is